พฤหัส. มี.ค. 30th, 2023

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ส่งเสริมกลุ่ม ทำนาประณีตศรีสำราญ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตข้าว สร้างรายได้มั่นคง

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 65 นายอำนวย พงษ์พนัส เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ กล่าวว่า การส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ถือเป็นนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยสุขภาพ ให้ความสําคัญกับการเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย ได้คุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะข้าว ที่เป็นอาหารหลักของคนไทย เกษตรกรชาวนาไทยจึงจำเป็นต้องผลิตข้าวให้ได้คุณภาพมาตรฐาน กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการผลิตข้าวมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นโครงการที่ต้องการให้ยกระดับคุณภาพข้าวทั้งในการผลิต เกี่ยวกับแปลงข้าวและผลผลิตของข้าว เพื่อให้ข้าวมีคุณภาพมาตรฐาน เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภค

สำหรับกลุ่มทำนาประณีตข้าวอินทรีย์ศรีสำราญ ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ศูนย์ฯ ได้เข้ามาดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เนื่องจากเป็นแปลงที่เข้าโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 และมีการพัฒนาทั้งด้านแปลงและผลผลิตของกลุ่มมาตลอด ปัจจุบันกลุ่มฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ทั้งมาตรฐาน GAP และมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ซึ่งศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ได้เข้ามาให้ความรู้ในการทำเมล็ดพันธุ์ ทั้งชั้นพันธุ์คัด ชั้นพันธุ์หลัก โดยกลุ่มก็จะผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นของตนเองในรูปแบบเมล็ดพันธุ์ ข้าวอินทรีย์ และส่งเสริมพัฒนากลุ่มให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานข้าวอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมี มีการบริหารจัดการศัตรูข้าวด้วยระบบของชีวภาพ เช่น การใช้เชื้อไตรโคโดม่า ช่วยควบคุมโรคพืชของต้นข้าว มีการควบคุมแปลง ในการตรวจตัดข้าวปน เป็นต้น เพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปสินค้าต่อไป

นายทรงศิริ นราพงษ์ ประธานกลุ่มทำนาประณีตศรีสำราญ เปิดเผยว่า จากเดิมกลุ่มทำนาแบบวิถีธรรมชาติ ไม่มีองค์ความรู้ ลองผิดลองถูกกันเอง ทำนาแต่ละปีก็ไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรไม่มีคุณภาพมาตรฐานส่งผลให้ถูกกดราคาจากโรงสีหรือพ่อค้าคนกลาง กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2559 กรมการข้าวโดย ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ มีโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เข้ามาส่งเสริมในพื้นที่และกลุ่มเห็นว่าอยากที่จะพัฒนาผลผลิตข้าวให้ดีขึ้นรวมถึงราคาข้าวที่จะเพิ่มขึ้นตามมาด้วยพี่น้องเกษตรกรก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่นั้นมา ซึ่งเมื่อกลุ่มเข้าร่วมโครงการกับศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ สิ่งแรกเลยที่มีการพัฒนาคือเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว เมื่อมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี มีคุณภาพ ผลผลิตข้าวก็ดีขึ้น ราคาขายดีขึ้น เมื่อเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพแล้ว กลุ่มจึงมีการต่อยอดสีแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าว ส่งผลให้กลุ่มมีกำไรเพิ่มขึ้นและมีแนวทางที่จะขยายช่องทางการตลาดต่อไปได้ในอนาคต.